ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kontaktný formulár

Zaškrtnutím políčka udeľujem spoločnosti BizPartner a.s. so sídlom Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 36798916, tel. č. +421 911 660 535 (ďalej aj ako „spoločnosť BizPartner a.s“) v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Týmto dobrovoľný súhlas na spracúvanie svojich vyššie uvedených osobných údajov, za účelom kontaktovania spoločnosťou BizPartner a.s. ohľadom bližších informácií ponúkaných služieb.

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti BizPartner a.s. prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu / vymazanie / obmedzenie spracúvania / právo namietať proti spracúvaniu /právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú / „právo na zabudnutie“, ak uchovávaním takýchto údajov by sa porušovalo nariadenie GDPR alebo právo Únie či právo členského štátu vzťahujúce sa na spoločnosť BizPartner a.s. a má právo na výmaz poskytnutých osobných údajov, a to písomnou formou na adresu sídla spoločnosti BizPartner a.s., alebo prostredníctvom emailu adresovanému spoločnosti BizPartner a.s. bizpartner@bizpartner.sk alebo formou telefonátu na tel. č. +421 911 660 535.

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, tzn. slovenskému Úradu na ochranu osobných údajov SR. Spoločnosť BizPartner a.s. vyhlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané len na území Slovenskej republiky a nedôjde k žiadnemu prenosu osobných údajov do tretích krajín.

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že údaje, ktoré poskytla, sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné.

​POUŽÍVANIE COOKIES

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

© 2020 BizPartner Group​

Zastúpenie pre Slovensko

BizPartner a.s.

Dlhé hony 5031/6

058 01 Poprad, Slovensko

Phone: +421 911 660 535

Zastúpenie pre Českú Republiku

BizPartner Group CZ s.r.o.

Výstavní 1928/9

701 00 Ostrava, Česká Republika

Phone: +420 702 820 995​​

Zastúpenie pre Nemecko a Rakúsko

BizPartner Group GmbH

Augsburger Str. 33

107 89 Berlin, Germany

Phone: +49 30 567 95567

Zastúpenie pre UK a Írsko

BizPartner Group Ltd.
20-22 Wenlock Road

17GU London, UK

Phone: +44 744 191 5979