Zmeny podmienok schválenia hypoték

Dlhodobým trendom v bankovníctve je sprísňovanie možnosti získania hypotekárnych i spotrebných úverov. Na Slovensku, napriek týmto opatreniam, záujem a počet reálne uzatvorených hypotekárnych zmlúv v súčasnosti stále rastie. Národná banka Slovenska (NBS) od roku 2015 postupne zavádza regulatíva, ktoré majú ochrániť, jednak klientov pred neschopnosťou splácať vlastné finančné záväzky, tak i banky pred možnými rozsiahlymi finančnými stratami.


Ani nasledujúci rok nebude iný, do platnosti vstúpia opatrenia, ktoré ešte sťažia niektorým sociálnym skupinám prístup k hypotékam, resp. k želanej výške úveru. Stratégie regulácie hypoték Národnou bankou Slovenska majú niekoľko podôb.


Loan to Value - LTV

LTV - (Loan to value) - ide o pomer objemu hypotéky k cene nehnuteľnosti. V súčasnosti by výška ceny hypotéky nemala prekročiť 80% ceny nehnuteľnosti. Platí, že počet uzatvorených hypotekárnych úverov, ktoré prevyšujú túto percentuálnu hranicu nemôže byť v konkrétnej banke pod hranicou 20% z celkového počtu úverov. Tento limit je platný od 1.7. 2019.


Debt to income - DTI

Iným ukazovateľom, ktorý je smerodajný pre schválenie či zamietnutie hypotéky, je tzv. DTI (debt to income). Jeho úlohou je vyjadriť pomer medzi objemom všetkých výdavkov vrátane úverov k finančnej rezerve. Od 1.1.2020 sa tento pomer znižuje z doterajších 80% na 60%. Inými slovami, požadovaná finančná rezerva sa zdvojnasobi z 20% na 40%. Isté výnimky sú poskytované “mladým” žiadateľom, teda klientom vo veku od 18 do 35 rokov. Do apríla 2020 platí výnimka pre mladých žiadateľov, 15 % nových úverov bude môcť mať DTI vyššie ako 60%. V apríli sa počet výnimiek zníži na 5% nových zmlúv.


8-násobok ročného príjmu

Iným kritériom, ktoré bolo v roku 2019 zavedené, sa má vyjadriť pomer medzi výškou celkovej zadlženosti klienta a jeho ročným príjmom. Celkovou zadlženosťou sa myslí, súčet všetkých úverov, spotrebných, hypotekárnych, kreditných kariet či povoleného prečerpania. Celková zadlženosť klienta nemôže prekročiť 8-násobok jeho ročného príjmu. Od 1.1. 2019 platí pre banky limit, ktorý stanovuje maximálny počet úverov prekračujúcich spomínaný 8-násobok, na 10%. Od 1.7. 2019 sa to percento zníži na polovicu, teda 5% z celkového množstva úverov (hypotekárnych aj spotrebných).


Uvedené regulatíva majú za cieľ zvýšiť finančnú stabilitu a odolnosť klientov voči neočakávaným ekonomickým zmenám a výkyvom. Očakáva sa, že sprísnenie pravidiel získania hypotekárneho úveru, bude mať rozhodujúci vplyv na výšku schválenej hypotéky. Zmeny zasiahnu hlavne skupiny s nižším príjmom.


Dôsledky týchto zmien by podľa analytikov nemali výrazne zmeniť výšku úrokových sadzieb. Nepočíta sa s výraznejšími pohybmi sadzieb na hypotekárnom trhu. Zmeny sa neočakávajú ani v oblasti záujmu o poskytnutie hypotekárneho úveru. Predpokladá sa, že pokračujúci rast schválených hypoték.​POUŽÍVANIE COOKIES

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

© 2020 BizPartner Group​

Zastúpenie pre Slovensko

BizPartner a.s.

Dlhé hony 5031/6

058 01 Poprad, Slovensko

Phone: +421 911 660 535

Zastúpenie pre Českú Republiku

BizPartner Group CZ s.r.o.

Výstavní 1928/9

701 00 Ostrava, Česká Republika

Phone: +420 702 820 995​​

Zastúpenie pre Nemecko a Rakúsko

BizPartner Group GmbH

Augsburger Str. 33

107 89 Berlin, Germany

Phone: +49 30 567 95567

Zastúpenie pre UK a Írsko

BizPartner Group Ltd.
20-22 Wenlock Road

17GU London, UK

Phone: +44 744 191 5979