Energetická certifikácia budov - všetko, čo potrebujete vedieť

Ešte donedávna sa na budovu hľadelo ako na prirodzeného odberateľa veľkého množstva energie. Potreba energie na chod budovy ani jej spotreba nebola problémom pre zadávateľa, architekta, projektanta, skrátka nikoho z odborne povolaných osôb, a preto už vôbec nie pre samého užívateľa objektu.

K významnejšiemu zlomu došlo až v 70. rokoch minulého storočia, kedy sa do povedomia dostali otázky vyčerpateľnosti prírodných zdrojov. V tejto súvislosti sa niekedy hovorí aj o tzv. “energetickej kríze”. Ropa, zemný plyn, čierne a hnedé uhlie, atómová energia, všetky tieto prírodné zdroje energie tu máme v limitovaných množstvách a presný “dátum” vyčerpania tohto nerastného bohatstva, napriek mnohým odhadom, nikto nevie stanoviť presne. Uvedomenie si tohto faktu viedlo ku kríze, pričom jedinou cestou jej riešenia bola eliminácia plytvania energiou na všetkých úrovniach spotreby.


Druhým bodom, ktorý bol pre spoločnosť rovnako alarmujúci, bola predstava ekologickej krízy, ďalekosiahlych enviromentálnych zmien, ktoré ohrozujú budúcnosť človeka na planéte. Neblahé dôsledky spaľovania fosílnych palív, emisie CO2, ktoré sú vedľajším produktom výroby energie, aj to bol faktor, ktorý volal po náprave a zmene.


Na pozadí týchto ekonomických, environmentálnych a sociálnych úvah sa začal presadzovať najprv koncept nízkoenergetického domu, budovy s nízkou potrebou energie až po budovu s nulovou potrebou energie či po koncept pasívneho domu.


Aby nebol rozhodnutie o energetickej hospodárnosti či nehospodárnosti ponechané na svojvôli developerov, ekologickom cítení projektantov, musel byť vytvorený legislatívny, právny rámec uvádzajúci vo všeobecnú platnosť zákonné nariadenia vyžadujúce splnenie, resp. neprekročenie istých energetických parametrov stanovených pre konkrétny typ budovy.


Na Slovensku bolo k 1. januáru 2013 prijaté uznesenie o nevyhnutnosti energetickej certifikácie budov. Ku kolaudácií akejkoľvek novostavby alebo renovovanej budovy je potrebné predložiť energetický certifikát. Platnosť energetického certifikátu je maximálne 10 rokov. Každý väčší zásah do pôvodnej podoby stavby si vyžaduje nový výpočet energetických hodnôt.


Energetický certifikát je informáciou o energetickej hospodárnosti budovy, hovorí, koľko energie je potrebnej na chod a údržbu konkrétnej budovy. Obsahuje záznamy o tom, koľko energie je potrebných na vykurovanie, ohrev vody, vetranie, elektrické spotrebiče apod. Výsledkom certifikácie a hodnotenia je číslo udávané v jednotkách kWh/m2.a - čo je kiloWatthodina na meter štvorcový za rok. Výsledná suma je získaná súčtom jednotlivých čiastkových energetických hodnôt nameraných pre potreby ohrevu vody, vykurovania, chladenia, vetrania atď.


Aby mala výsledná suma nejakú výpovednú hodnotu, vytvorila sa škála energetických tried pre jednotlivé miesta potreby ako aj celkovej potreby energie budovy. Na základe výsledných hodnôt sú miesta potreby energie a objekty zatrieďované do tried A až G. Stále však nebolo zohľadnené environmentálne hľadisko - preto bola vytvorená primárna energia, ktorá zohľadňuje aj vplyv energie potrebnej na výrobu paliva, ktoré daná budova spotrebuje. Tá pomocou váhových faktorov zatrieďuje objekt do energetických tried od A0, A1, A až po G (Tabuľka 1).


To podstatné však prichádza až teraz!


Od 1. januára 2013 je v platnosti nariadenie, ktoré, okrem nutnosti energetickej certifikácie, stanovuje pre novostavby a renovované domy neprekročiť na škále energetických hodnôt hornú hranicu triedy B. V odbornom žargóne sa o energetickej triede B hovorí ako o nízkoenergetickej úrovni.


Od 1. januára 2016 sa zákonné nariadenie ešte sprísnilo. Od tohto dátumu energetická potreba nesmie presiahnuť hodnoty vlastné pre hornú hranicu triedy A1. Hovorí sa o ultranízkoenergetickej úrovni.


Od 1. januára 2019 platí pre všetky verejné budovy a od 1.1. 2021 pre všetky nové budovy povinnosť mať energetické potreby budovy na úrovni triedy A0, to znamená, že pôjde o tzv. takmer nulové budovy.


Projektanti, realitní odborníci a investori predpokladajú, že sprísnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy spôsobí zvýšenie vstupných nákladov na projektovanie i výstavbu nový budov. Tieto doteraz ešte stále nové požiadavky predstavujú pre projektantov prácu navyše, pre staviteľov výdavky na doplňujúce a nové technologické vylepšenia a kvalitnejšie materiály.


Napriek tomu, považujeme tieto európske zákonné regulatíva za prezieravé, vedené vedomím zodpovednosti za nadchádzajúcu budúcnosť.


​POUŽÍVANIE COOKIES

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

© 2020 BizPartner Group​

Zastúpenie pre Slovensko

BizPartner a.s.

Dlhé hony 5031/6

058 01 Poprad, Slovensko

Phone: +421 911 660 535

Zastúpenie pre Českú Republiku

BizPartner Group CZ s.r.o.

Výstavní 1928/9

701 00 Ostrava, Česká Republika

Phone: +420 702 820 995​​

Zastúpenie pre Nemecko a Rakúsko

BizPartner Group GmbH

Augsburger Str. 33

107 89 Berlin, Germany

Phone: +49 30 567 95567

Zastúpenie pre UK a Írsko

BizPartner Group Ltd.
20-22 Wenlock Road

17GU London, UK

Phone: +44 744 191 5979