EMISIA DLHOPISOV MR.BOX 5,00/2023

Spoločnosť BizPartner a.s. vydala dňa 02.09.2020 zabezpečenú dlhopisovú emisiu v celkovom objeme 1 008 000,- EUR.

 

Ide o dlhopisy s 3-ročnou splatnosťou, emisným kurzom 100% úročený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00% p.a. Ručiteľ emisie je väčšinový akcionár a predseda predstavenstva spoločnosti - Ing. Martin Fodor.

EMISNÉ PODMIENKY 

Označenie emitenta:​ BizPartner a.s., so sídlom Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO 36798916, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sa, vložka č. 10408/P, LEI identifikátor 097900BJGN0000201271 (ďalej len “Emitent”).

Druh cenného papiera: Dlhopisy budú vydané v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o CP") a v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

Názov dlhopisov: MR.BOX 5,00/2023 (ďalej jednotlivo len "dlhopis" a spoločne "dlhopisy")

ISIN: SK4000017752

Číslo bankového účtu Emitenta: SK14 0200 0000 0034 7012 7456

Forma a podoba dlhopisov: dlhopisy na meno v listinnej podobe

Mena dlhopisov: EUR

Objem emisie: 1 008 000 EUR

Menovitá hodnota jedného dlhopisu: 16 000 EUR

Počet kusov dlhopisov: 63 ks

Číslovanie dlhopisov: 20230001 až 20230063

Emisný kurz dlhopisov: 100% menovitej hodnoty dlhopisu plus alikvotný úrokový výnos (UAV).

Schválenie emisie emitentom: Emisia dlhopisov bola schválená na zasadnutí predstavenstva dňa 10.08.2020.

Dátum emisie dlhopisov: 02.09.2020

Dátum začiatku vydávania: 07.09.2020

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 07.09.2020 do 07.09.2021. Dlhopisy nebudú vydávané na základe verejnej ponuky.

Spôsob vydávania dlhopisov: Neverejný predaj vybraným investorom, ktorých počet nepresiahne 149. Dlhopisy budú vydané len tým nadobúdateľom, ktorí po dohode s Emitentom zaplatia emisný kurz.

Účel použitia peňažných prostriedkov získaných vydaním dlhopisov: Peňažné prostriedky získané emisiou dlhopisov budú Emitentom použité na financovanie výstavby administratívnej budovy Mr.Box v Poprade realizovanej v zmysle platného stavebného povolenia č. 3771/1666/2020-OSP-To, zo dňa 03.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.03.2020.

Spôsob určenia výnosu: Výnos z dlhopisu je úročený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00% p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu (ďalej len “úroková sadzba“). Výnos sa vypočíta ako súčin menovitej hodnoty dlhopisu, pevnej úrokovej sadzby podľa predchádzajúcej vety a podielu počtu dní aktuálneho úrokového obdobia a počtu dní aktuálneho roku. Úroková sadzba sa platí za obdobie odo dňa vydania listinného dlhopisu majiteľovi dlhopisu nasledujúcom po Emitentovi do splatenia menovitej hodnoty dlhopisu.

Spôsob výplaty menovitej hodnoty a výnosu z dlhopisu, platobné miesto: Emitent bude vyplácať výnosy z dlhopisu a menovitú hodnotu dlhopisu na bankový účet majiteľa dlhopisu. Platobné miesto je v sídle Emitenta.

Termín výplaty výnosov: Štvrťročne, vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. Emitent sa zaväzuje splatiť úrokový výnos k termínu splatnosti bezhotovostným prevodom na bankový účet majiteľa dlhopisu, ktorý sa považuje za majiteľa dlhopisu ku poslednému dňu daného výplatného obdobia v zmysle týchto emisných podmienok. Za majiteľa dlhopisu sa považuje ten, na koho Emitent previedol dlhopis alebo v prípade jeho ďalšieho prevodu ten, kto písomne, minimálne 7 dní pred uplynutím daného výplatného obdobia preukázal Emitentovi jeho nadobudnutie v súlade s týmito emisnými podmienkami a právnymi predpismi; zároveň majiteľ dlhopisu písomne oznámi Emitentovi číslo účtu, na ktorý má byť výnos vyplácaný. Ak termín splatnosti výnosu dlhopisu pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, za termín splatenia sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za toto odsunutie platby.

Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu: 3 roky od dátumu emisie dlhopisu (02.09.2023), po uvedenom termíne sa dlhopisy nebudú úročiť. Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu jednorázovo najneskôr k termínu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu bezhotovostným prevodom na bankový účet majiteľa dlhopisu, ktorý sa považuje za majiteľa dlhopisu ku poslednému dňu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu v zmysle týchto emisných podmienok. Za majiteľa dlhopisu sa považuje ten, na koho Emitent previedol dlhopis alebo v prípade jeho ďalšieho prevodu ten, kto písomne, minimálne 7 dní pred uplynutím splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu preukázal Emitentovi jeho nadobudnutie v súlade s týmito emisnými podmienkami a právnymi predpismi; zároveň majiteľ dlhopisu písomne oznámi Emitentovi číslo účtu, na ktorý má byť menovitá hodnota dlhopisu vyplatená.

Vyhlásenie Emitenta: Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi, a že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisov v zmysle ust. § 3 ods. 1 a 2 Zákona o dlhopisoch.

Záväzok Emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne a vyplácať výnos dlhopisu v termínoch stanovených týmito emisnými podmienkami.

Spôsob vydania dlhopisov: Vydanie listinného dlhopisu majiteľovi dlhopisu sa uskutoční do 3 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny dlhopisu na účet Emitenta, a to (a) osobne, t.j. vydanie dlhopisov k rukám majiteľa dlhopisu na základe preberacieho protokolu, alebo (b) službou Slovenskej pošty.

Prevoditeľnosť: Majiteľ dlhopisu je oprávnený previesť dlhopis na akúkoľvek tretiu osobu, a to rubopisovaním dlhopisu a odovzdaním dlhopisu. Pôvodný majiteľ dlhopisu je povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od rubopisovania a odovzdania dlhopisu písomne oznámiť Emitentovi prevod dlhopisu na nového majiteľa dlhopisu a uviesť údaje nového majiteľa dlhopisu uvedené v rubopise.

Predčasné splatenie, spätný nákup dlhopisov: Emitent si vyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov (ďalej len "predčasné splatenie“) za nasledovných podmienok:

 

  1. K predčasnému splateniu môže dôjsť kedykoľvek až do termínu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov.

  2. Využitie možnosti predčasného splatenia Emitent oznámi majiteľovi dlhopisu najmenej 10 dní pred dňom jeho predčasného splatenia.

  3. Termín predčasnej splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov nastane v deň, ktorý Emitent určí v oznámení podľa bodu 2 (ďalej len „termín predčasnej splatnosti“).

  4. V prípade, že Emitent využije možnosť predčasného splatenia v termíne predčasnej splatnosti, vyplatí menovitú hodnotu dlhopisov a pomernú časť výnosu dlhopisov určenú spôsobom podľa odseku „Termín výplaty výnosu a Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu“ týchto emisných podmienok.

  5. Dlhopisy sa po ich predčasnom splatení nebudú ďalej úročiť.

  6. Majiteľ dlhopisu je povinný odovzdať Emitentovi dlhopis po jeho predčasnom splatení, a to najneskôr v lehote 15 dní po jeho predčasnom splatení.

Zabezpečenie dlhopisov: Záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov je zabezpečený ručiteľským vyhlásením (ďalej len "Ručiteľské vyhlásenie") Ing. Martina Fodora - väčšinového vlastníka Emitenta, bydliskom Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, Slovensko; Ručiteľské vyhlásenie Ing. Martina Fodora je odovzdané každému majiteľovi dlhopisu pri uzavretí zmluvy o prevode dlhopisu. Majitelia dlhopisov sú oprávnení uplatniť svoje práva vyplývajúce z Ručiteľského vyhlásenia spôsobom a za podmienok v ňom stanovených.

Vymeniteľnosť dlhopisov: Majiteľ dlhopisu je oprávnený Emitenta písomne vyzvať na výmenu dlhopisu/ov za kmeňové akcie spoločnosti MR.BOX, j. s. a., so sídlom Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO 53150597, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, vložka č. 20/P, ktorej je Emitent v čase emisie dlhopisov jediným akcionárom. Konverzný pomer výmeny dlhopisu za akcie je 1:16; t.j. za 1 dlhopis je majiteľ oprávnený obdržať 16 kmeňových akcií spoločnosti MR.BOX, j. s. a. Emitent sa zaväzuje, v prípade, že v čase obdržania výzvy zo strany majiteľa dlhopisu vlastní zodpovedajúci počet kmeňových akcií, k takejto výzve zo strany majiteľa dlhopisu bezodkladne pristúpiť.

Predkupné právo na akcie Emitenta: Na dlhopisy sa nevzťahuje predkupné právo majiteľov dlhopisov na akcie vydané Emitentom.

Zdaňovanie výnosov dlhopisov: Výnos z dlhopisov bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase vyplácania výnosov.

Obchodovanie s dlhopismi na regulovanom trhu: Žiadosť na prijatie dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu nebude podaná.

Ostatné podmienky: Emitent nerozhodol o ustanovení spoločného zástupcu majiteľov dlhopisov. S dlhopismi podľa týchto emisných podmienok sa pre majiteľov dlhopisov neviažu žiadne osobitné výhody. Emitent sa nezaväzuje predčasne vyplatiť majiteľom dlhopisov menovitú hodnotu dlhopisov na ich požiadanie pred dňom splatnosti dlhopisov. Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z dlhopisov sa budú spravovať, interpretovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na prejednanie akýchkoľvek prípadných sporov týkajúcich sa dlhopisov sú príslušné súdy Slovenskej republiky. Práva z dlhopisov, vrátane splatenia menovitej hodnoty dlhopisu a vyplatenia výnosov z dlhopisov, sa v zmysle Zákona o CP premlčujú uplynutím 10 (desiatich) rokov odo dňa ich splatnosti.

Sprístupnenie: Tieto emisné podmienky dlhopisov sú sprístupnené v súlade s § 4a ods. 9 Zákona o CP na webovej stránke Emitenta https://www.bizpartner.sk/emisia-mrbox

Vyhlásenie o pravdivosti: Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a v súlade so Zákonom o dlhopisoch a Zákonom o CP.

UPOZORNENIE:

Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením, odporúčaním, iným textom alebo konaním podľa § 120 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, ktorým sa rozumie verejná ponuka cenných papierov. Emitent nepoveril, ani nehodlá poveriť žiadnu osobu verejnou ponukou dlhopisov, ani iným spôsobom ponuky dlhopisov, ktorý by predstavoval verejnú ponuku v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z.. Emitent neudelil, ani nehodlá udeliť žiadnemu z upisovateľov dlhopisov, majiteľov dlhopisov, ani žiadnej inej osobe súhlas s použitím týchto emisných podmienok pre účel uskutočnenia verejnej ponuky dlhopisov v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. v Slovenskej republike, ani v akomkoľvek inom štáte, ani s uskutočnením verejnej ponuky dlhopisov v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. akýmkoľvek iným spôsobom.

Emisné podmienky na stiahnutie

Ručiteľské vyhlásenie

Informácie o emitentovi

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte:

Ďakujeme za správu.

Slovensko

BizPartner a.s.

Dlhé hony 5031/6

058 01 Poprad, Slovensko

Phone: +421 911 660 535

Česká Republika

BizPartner Group CZ s.r.o.

Výstavní 1928/9

701 00 Ostrava, Česká Republika

Phone: +420 702 820 995​​

Nemecko a Rakúsko

BizPartner Group GmbH

Augsburger Str. 33

107 89 Berlin, Germany

Phone: +49 30 567 95567

UK

BizPartner Group Ltd.
20-22 Wenlock Road

17GU London, UK

Phone: +44 744 191 5979

INFORMÁCIE O EMITENTOVI

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov: BizPartner a.s.

Adresa: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, Slovensko

IČO: 36 798 916

​IČ DPH: SK2022406980

Dátum založenia: 17.6.2010

Základné imanie: 600 000€ (6000ks kmeňových akcií zaknihovaných na meno, menovitá hodnota 100€)

HLAVNÝ AKCIONÁR

Ing. Martin Fodor: 97,5% kmeňových akcií. Absolvent Technickej univerzity v Košiciach - stavebná fakulta, odbor IKDS; oprávnenie vykonávať činnosť stavbyvedúceho. Dlhoročné skúsenosti z oblasti projektovania a realizácie pozemných a dopravných stavieb. Skúsenosti v oblasti riadenia realizácie stavebných projektov, obchodu s nehnuteľnosťami, medzinárodného obchodu a e-commerce sektoru.

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

BizPartner Group, s.r.o.​, IČO: 44 071 019, majetková účasť 100%

Spoločnosť vo všeobecnosti zabezpečuje rizikové aktivity pre materskú spoločnosť BizPartner a.s. Hlavnými zabezpečovanými aktivitami sú vzťahy s dodávateľmi stavieb, riadenie výstavby projektov materskej spoločnosti, testovanie a nastavovanie nových projektov so zvýšeným rizikom, ako aj aktivity v oblasti e-commerce.

BizPartner Properties, s.r.o., IČO: 44 001 231, majetková účasť 100%

Spoločnosť spravuje a zabezpečuje zmluvné vzťahy s nájomcami (fyzickými osobami) nehnuteľností vo vlastníctve materskej spoločnosti BizPartner a.s.

BizPartner Group Service Center s.r.o., IČO 44 047 380, majetková účasť 50%

Spoločnosť zabezpečuje personálne kapacity a služby pre všetky spoločnosti pôsobiace v skupine materskej spoločnosti BizPartner a.s.

HillVital s.r.o., IČO 50 739 972, majetková účasť 50%

Spoločnosť zabezpečuje predaj a distribúciu produktov značky HillVital na medzinárodnéj úrovni. V súčasnosti pôsobí v 12tich krajinách EU. Internetový obchod pre slovenských zákazníkov: www.hillvital.eu​.

MR.BOX, j.s.a., majetková účasť 100%

Projektová spoločnosť, ktorá vlastní, realizuje, predáva a bude prevádzkovať a prenajímať administratívnu budovu Mr.Box. 

HLAVNÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

Hlavnou činnosťou spoločnosti BizPartner a.s. je predaj nehnuteľností na splátky prezentovaný na stránke www.bizpartner.sk. Naše služby poskytujeme zákazníkom, ktorí hľadajú vlastné bývanie a podnikateľom pri nadobúdaní vlastnej nehnuteľnosti na podnikanie.

AKTUÁLNE PROJEKTY

Administratívna Mr.Box: jedná sa o modernú ekologickú 6-podlažnú administratívnu budovu momentálne vo výstavbe. Úžitková plocha 990m2, očakávané výnosy z predaja 1,7mil.€ s DPH, ukončenie výstavby je plánované na začiatok roka 2022.

Apartmánový dom Alexandra: jedná sa o 2-podlažný apartmánový objekt v Poprade. Celkový počet apartmánov 12. Úžitková plocha 558m2, očakávané výnosy z predaja 1,1mil.€ s DPH. Momentálne prebieha proces zmeny stavby pred dokončením. Začiatok výstavby je plánovaný na rok 2021.

Bytový dom SQUARE: jedná sa o 7-podlažný bytový dom o celkovej úžitkovej ploche 1 160m2, očakávané výnosy z predaja 2,2mil.€ s DPH. Momentálne prebiehajú povoľovacie procesy stavby. Začiatok výstavby je plánovaný na rok 2021.

HillVital: v pozícii 50% spolumajiteľa s maďarským partnerom spoločne zabezpečujeme vývoj, výrobu a predaj prírodnej zdravotnej kozmetiky a výživových doplnkov (krémy, balzamy, šampóny, čaje, vitamíny...) značky HillVital. Na Slovensku zabezpečujeme predaj a propagáciu prostredníctvom internetovej stránky www.hillvital.eu. V súčastnosti pôsobíme v 12tich krajinách EU (UK, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Estónsko). Sústredíme sa na online predaj koncovým zákazníkom vo všetkych krajinách kde pôsobíme. V sumárnych tržbách po 4 rokoch spolupráce dosahujeme ročný obrat na úrovni 2.5mil.€. Cieľ projektu je úspešne pôsobiť vo všetkych krajinách EU, rozširovať portfólio a v priebehu 5tich rokov dosiahnuť sumárne tržby na úrovni 25mil.€.

MAJETOK SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vlastní hnuteľný a nehnuteľný majetok v komerčnej hodnote 3,42mil.€.

Bytové jednotky, nebytové priestory, parkoviská a garáže v komerčnej hodnote 2 610 000€.

Stavebné pozemky a iné pozemky v komerčnej hodnote 630 000€.

Významný hnuteľný majetok vo vlastníctve spoločnosti v hodnote 180 000€.

Zoznam hnuteľného a nehnuteľného majetku sa v čase mení na základe realizovaných nákupov a predajov.